Gebruiksvoorwaarden van de MyAthlon-app (2024)

Gebruiksvoorwaarden MyAthlon-app

1. Definities

Athlon: Athlon Car Lease Nederland B.V.;
MyAthlon App: de applicatie die kan worden gebruikt voor zelfbedieningstaken zoals schademelding, kostendeclaratie, beheer persoonlijke gegevens en alarmservice in geval van nood;
Gebruiksvoorwaarden: deze MyAthlon App gebruiksvoorwaarden;

2. Toepasselijkheid gebruiksvoorwaarden MyAthlon App

2.1. Op (het gebruik van) deze door Athlon ontwikkelde MyAthlon App en de daarmee verkregen informatie zijn de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna: "Gebruiksvoorwaarden") van toepassing.

2.2. Door deze MyAthlon App en de daarmee verkregen informatie te gebruiken, verklaart gebruiker akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze MyAthlon App en de informatie die via deze app is verkregen is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

3. Informatie

3.1. Hoewel de informatie die via de MyAthlon App wordt verschaft op zorgvuldige wijze is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment moet worden herzien, geschrapt of aangevuld als gevolg van ontwikkelingen, gewijzigde inzichten of fouten/onnauwkeurigheden. Alle getoonde informatie en afbeeldingen geven zo goed mogelijk de aangeboden diensten en/of producten weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan de getoonde informatie en afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.2. De informatie die via de MyAthlon App wordt verschaft wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid of volledigheid. Athlon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededelingen en heeft daarnaast het recht om diensten en/of producten die (naar het oordeel van Athlon) niet correct geprijsd zijn niet te leveren of in behandeling te nemen. Daarnaast kan deze informatie niet dienen als advies. De gebruiker dient zelf (nader) onderzoek te doen en is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij neemt op grond van deze informatie. Tot slot is de verschafte informatie alleen geschikt of bedoeld voor gebruik in Nederland en niet geschikt of bedoeld voor gebruik in andere landen.

4. Gebruik MyAthlon App

4.1. De MyAthlon App wordt aan gebruiker ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enige garantie met betrekking tot de kwaliteit, geschiktheid (voor een specifiek doel), prestaties of overeenstemming met de beschrijving. Athlon verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de installatie, configuratie of het foutherstel van de MyAthlon App.

4.2. Athlon kan niet garanderen dat de MyAthlon App foutloos of ononderbroken werkt en wordt "as is" aangeboden. Athlon behoudt zich het recht voor om de MyAthlon App zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens gebruiker.

4.3. Athlon heeft volledige keuzevrijheid in het ontwikkelen van deze MyAthlon App en behoudt zich het recht voor om bepaalde delen, functionaliteiten en andere aspecten van de MyAthlon App te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft Athlon het recht om nieuwe onderdelen toe te voegen aan de MyAthlon App.

4.4. Athlon kan in voorkomend geval het herstel van gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de MyAthlon App in gebruik wordt genomen. Athlon staat er niet voor in dat gebreken in de MyAthlon App zullen worden verholpen. Athlon is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de MyAthlon App aan te brengen.

4.5. Het is niet toegestaan de MyAthlon App te gebruiken op een manier die het gebruik van andere gebruikers kan storen. Het is ook niet toegestaan de MyAthlon App te gebruiken op een manier die het functioneren van de MyAthlon App (en/of de geboden informatie) in gevaar kan brengen, beschadigen of ontregelen.

4.6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de MyAthlon App.

4.7. Gebruiker zal de MyAthlon App niet wijzigen, aanpassen, hacken of op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de MyAthlon App. Gebruiker zal ook geen pogingen ondernemen om programmatuur die deel uitmaakt van de MyAthlon App te ontcijferen, decompileren, of door middel van reverse engineering of anderszins de broncode trachten te ontdekken.

4.8. Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de gebruikersnamen en wachtwoorden en is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account(s).

4.9. Gebruiker zal geen gebruikmaken van andere dan door Athlon geadviseerde apparatuur en zal de aanwijzingen van Athlon met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik van de MyAthlon App opvolgen.

4.10. Gebruiker zal maatregelen nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de MyAthlon App. Athlon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die gebruiker zal lijden (of heeft geleden) doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruikmaken van de MyAthlon App.

4.11. Gebruiker dient er voor zorg te dragen dat zijn (persoonlijke) gegevens actueel zijn en wijzigingen daarin direct worden verwerkt via de MyAthlon App.

4.12. Athlon is gerechtigd de MyAthlon App account van gebruiker op te schorten dan wel te beëindigen wanneer gebruiker één of meerdere bepaling(en) van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of wanneer er, naar het oordeel van Athlon, sprake is van een vermoeden van schending.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. Indien de informatie die via de MyAthlon App wordt verschaft een aanbod inhoudt, dan komt er bij een eventuele aanvaarding van dit aanbod door (de klanten van) gebruiker alleen een overeenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van kredietacceptatie door Athlon, akkoord van de leverancier van Athlon en goedkeuring van de directie van Athlon.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De MyAthlon App en alle informatie, teksten, afbeeldingen, grafische weergaves, geluid-, animatie- en/of videobestanden en logo’s die worden aangeboden via deze MyAthlon App vallen onder het intellectuele eigendomsrecht (hieronder vallen auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) van Athlon of derden.

6.2. Athlon en de relevante derden behouden zich alle rechten voor. Informatie, teksten en/of objecten mogen niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst op andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon.

6.3. Er wordt geen licentierecht verstrekt voor het intellectuele eigendom van Athlon of derden door het gebruik van deze MyAthlon App. Gebruiker verkrijgt alleen het recht op gebruik van de MyAthlon App voor eigen gebruik. Gebruiker is niet gerechtigd (gebruiks)rechten met betrekking tot de MyAthlon App en de informatie die hiermee is verkregen aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon.

6.4. De MyAthlon App kan delen van gratis en open source software ("FOSS") bevatten. Voor die componenten hebben de informatie en voorwaarden voor FOSS- voorrang op deze Gebruikersvoorwaarden.

7. Privacy en geheimhouding

7.1. Gebruik van de MyAthlon App kan tot gevolg hebben dat persoonsgegevens worden verwerkt. De Privacyverklaring MyAhtlon App behorende bij deze Gebruikersvoorwaarden, beschrijft hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens.

7.2. Gebruiker verplicht zich om de informatie die verkregen is via de MyAthlon App vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden of anderszins openbaar te maken of beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Athlon en haar eventuele toeleveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door (het gebruik van), met betrekking tot of vanwege de MyAthlon App (en de daarmee verschafte informatie) ontstaat.

8.2. Meer in het bijzonder is Athlon niet aansprakelijk voor: defecten, virussen en andere onvolkomenheden in de software van de MyAthlon App, onjuistheden in de informatie die via de MyAthlon App wordt verschaft, het wel of niet functioneren (en misbruik) van de MyAthlon App, verlies van gegevens en aanspraken van derden in verband met het gebruik van de MyAthlon App (en de daarmee verschafte informatie). De uitsluiting van aansprakelijkheid van Athlon is niet van toepassing ingeval van opzet of grove nalatigheid van Athlon.

9. Overige voorwaarden

9.1. Athlon kan eenzijdig deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, waarna de gewijzigde versie van toepassing zal zijn. Gebruiker wordt aangeraden om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen op https://www.athlon.com/nl/mijn-leaseauto/myathlon/app.

9.2. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Athlon zal alsdan een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigbare bepaling toevoegen aan deze Gebruiksvoorwaarden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht zal worden genomen.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van de rechtbank van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zijn ontstaan over de MyAthlon App en over de informatie die via de MyAthlon App is verschaft.

Versie September 2021

Terms of Use MyAthlon-app

1. Definitions

Athlon: Athlon Car Lease Nederland B.V.;
MyAthlon App: the application that can be used for self-service tasks such as damage notification, cost reporting, management of personal data and alarm service in event of an emergency;
Terms of Use: These MyAthlon App terms and conditions of use;

2. Applicability of MyAthlon App Terms of Use

2.1. The following terms and conditions (hereinafter: "Terms of Use") apply to: i) (the use of) the MyAthlon App which is developed by (or on behalf of) Athlon and ii) the information which is obtained from (or through) the MyAthlon App (hereinafter: "Information").

2.2. By using the MyAthlon App and the Information, the user fully agrees with these Terms of Use. The use of the MyAthlon App and the Information shall be at user’s own risk.

3. Information

3.1. Although the Information has been compiled with the utmost care, it cannot be excluded that the Information may need to be revised, deleted, or supplemented at any time as a result of certain developments, changed views or errors/inaccuracies. All information and images shown by (or through) the MyAthlon App represent the services and/or products offered as accurately as possible, but may differ from the actual services and/or products. No rights can be derived from the information and images shown.

3.2. The Information is offered without any guarantee for correctness or completeness. Athlon reserves the right to make changes without prior notification and has the right not to supply services and/or products that (in the sole opinion of Athlon) are not correctly priced. Furthermore, this information cannot be considered as any form of advice. User shall conduct its own research and is responsible for the decision he takes. Finally, the Information is only intended for use in the Netherlands.

4. Use of the MyAthlon App

4.1. The MyAthlon App is provided to the user "as is" without any guarantee regarding the quality, suitability (for a specific purpose), performance or correspondence with the description of the MyAthlon App. Athlon provides no guarantee whatsoever with regard to the installation, configuration or error recovery in respect of the MyAthlon App.

4.2. Athlon cannot guarantee that the MyAthlon App will function without any errors or interruptions. The MyAthlon App is offered, "as is". Athlon reserves the right to terminate the services in respect of the MyAthlon App at all times without prior notice to the user and without being liable to the user.

4.3. Athlon is completely free to decide how to develop the MyAthlon app and reserves the right to modify or remove certain parts, functionalities and other components of the MyAthlon app. Athlon has also the right to add new components to the MyAthlon App as it deems fit.

4.4. Where appropriate, Athlon may postpone the repair of the defects until a new version of the MyAthlon App is rolled out and put into use. Athlon does not guarantee that defects in the MyAthlon App will be solved. Athlon shall be entitled to install temporary solutions, workarounds or problem avoiding restrictions in the MyAthlon App.

4.5. User is not allowed to use the MyAthlon App in a manner that may disrupt or hinder the use of other users of the MyAthlon App. It is also not allowed to use the MyAthlon App in a manner that may jeopardize, damage or disrupt the functioning of the MyAthlon App (and/or the Information).

4.6. User will be responsible for the functioning of his own hardware and software, configuration, peripherals and internet connection, which is required for the use of the MyAthlon App.

4.7. The User shall not modify, adapt, hack or in any other way gain unauthorized access to the MyAthlon App. Neither shall user attempt to decipher, decompile or reverse engineer or otherwise discover the source code of software that is part of the MyAthlon App.

4.8. User is responsible for keeping the user names and passwords confidential and is responsible for all activities that occur under his account(s).

4.9.User shall not use any equipment other than that recommended by Athlon and shall follow the instructions of Athlon regarding the use of the MyAthlon App.

4.10. User shall take measures to prevent unauthorized persons from gaining access to the MyAthlon App. Athlon cannot be held liable for any damage that user will suffer (or has suffered) due to third parties making unauthorized or unlawful use of the MyAthlon App.

4.11. The User shall ensure that his (personal) data are up to date and that changes thereto are processed immediately via the MyAthlon App.

4.12. Athlon shall be entitled to suspend or terminate the MyAthlon App account of the user if the user has violated one or more of the provisions of the present Terms of Use or if, in the sole opinion of Athlon, a violation of said terms is suspected.

5. Conclusion of an agreement

5.1. If the Information entails an offer and this offer is accepted by (the customers) of user, a contract shall only be concluded, provided that (as the case may be): i) the contract has been approved by the credit check department of Athlon, ii) approval from the supplier of Athlon is obtained and iii) the approval of the Executive Board of Athlon is obtained.

6. Intellectual property

6.1. The MyAthlon App and all information, texts, images, graphic, representations, sound, animation and/or video files and logos offered via the MyAthlon App are subject to intellectual rights (including copyrights, trademark rights, patents or any other intellectual property right) of Athlon or third parties.

6.2. Athlon and the relevant third parties reserve all rights. Information, texts and/or objects cannot be copied for use or distribution, nor may they be modified or reposted to other sites, without the prior written permission of Athlon.

6.3. No license is granted in respect of the intellectual property of Athlon or third parties through the use of the MyAthlon App. The user shall only acquire the right to use the MyAthlon App for his own use. The user shall not be entitled to transfer (usage) rights with regard to the MyAthlon App and the Information to third parties without the prior written permission of Athlon.

6.4. The MyAthlon App may contain parts of free and open source software ("FOSS"). For those components, the Information and Terms for FOSS Information have priority over these Terms of Use.

7. Privacy and confidentiality

7.1. Use of the MyAthlon App may result in the processing of personal data. The processing of personal data by Athlon regarding the use of the MyAthlon App is set out in The Privacy Notice My Athlon App.

7.2. User undertakes to treat the Information confidentially, and not to distribute or otherwise make it public or available to third parties in whatever form.

8. Liability

8.1. Athlon and its suppliers, if any, shall not accept any liability whatsoever for direct or indirect damage, incidental or consequential damage, fines or immaterial, including loss of profit, that is caused in any way by (the use of), in relation to, or because of the MyAthlon App (and the Information provided through the MyAthlon App).

8.2. More specifically, Athlon shall not be liable for the following: defects, viruses and other imperfections in the software of the MyAthlon App, malfunctioning of non- functioning (and misuse) of the MyAthlon App, loss of data and claims from third parties in connection with the use of the MyAthlon App (and the Information provided through the MyAthlon App). The exclusion of liability on the part of Athlon shall not apply in the event of willful intent or gross negligence on the part of Athlon.

9. Other terms and conditions

9.1. Athlon may unilaterally amend these Terms of Use at any time, whereupon the amended and most recent version shall apply. The user is advised to regularly consult these Terms of Use at https://www.athlon.com/nl/mijn-leaseauto/myathlon/app

9.2. In case individual provisions of these Terms of Use shall be or become ineffective, void or unenforceable, this does not affect the remaining provisions. Athlon shall then insert a new provision in these Terms of Use to replace the void or unenforceable provision, whereby the purpose and purport of the void or unenforceable provision shall be taken into account as far as possible.

10. Applicable law and jurisdiction

10.1. These Terms of Use shall be exclusively governed by Dutch law. The competent court in Amsterdam shall have exclusive jurisdiction over any dispute that may arise in respect of these Terms of Use, the MyAthlon App and the Information.

Version September 2021

Gebruiksvoorwaarden van de MyAthlon-app (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6163

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.